Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. ‘Buro Wierda’: de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, tuinontwerp, speelplaats ontwerp, verbouwbegeleiding en styling;

1.2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Buro Wierda als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buro Wierda met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Buro Wierda;

1.4. Het project: het pand, gebouw of bouwwerk, tuin of speelplaats, of onderdeel daarvan, waarop de aan Buro Wierda verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Buro Wierda, leveringen van zaken van Buro Wierda en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Buro Wierda, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Buro Wierda en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Offertes van Buro Wierda zijn maximaal 60 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Buro Wierda. Buro Wierda heeft het recht het aanbod te herroepen.

3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Buro Wierda staan omschreven, wordt door Buro Wierda schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Buro Wierda zijn bevestigd.

3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Buro Wierda aanvangt met de uitvoering van de opdracht en de opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering hiervan, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 Buro Wierda zorgt dat zij voldoende zijn toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen.

4.2 Buro Wierda fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Buro Wierda daarin te kennen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Buro Wierda te melden. Na die termijn wordt geacht dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd.

4.5 Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Buro Wierda met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

Artikel 5 Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Buro Wierda, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.2 Wanneer Buro Wierda, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Buro Wierda deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.3 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Buro Wierda derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Buro Wierda. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

Artikel 6 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

6.1 De honorering van Buro Wierda kan als volgt worden overeengekomen:

– volgens een percentage van de uiteindelijke bouw; of

– een inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of

– op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of

– door een vast bedrag af te spreken.

6.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisie tekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

6.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien Buro Wierda op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Buro Wierda namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

Artikel 7 Honoranium bij gewijzigde opdracht

7.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Buro Wierda verricht als:

a) er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen

b) er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen

c) de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van de werkzaamheden, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd

d) extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

7.2 Buro Wierda informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Buro Wierda of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 8 Betaling en invorderingskosten

8.1 De declaraties van Buro Wierda dienen binnen 8 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van Buro Wierda. Indien de opdrachtgever in verzuim is, dan heeft Buro Wierda aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 8 dagen voor nakoming is verstreken.

8.2 Alle door Buro Wierda gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

8.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

8.4 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Buro Wierda gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.

8.5 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op Buro Wierda.

8.6 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie.

8.7 Alle vorderingen van Buro Wierda worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Atikel 9 Duur en beëindiging

9.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

9.2 Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Buro Wierda, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Buro Wierda wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Buro Wierda gerechtigd te vorderen: 125% van honoranium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Buro Wierda ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 10 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

10.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Buro Wierda niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Buro Wierda te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Buro Wierda de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 11 Afwijkingen van ontwerp

11.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Buro Wierda en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrechten

12.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Buro Wierda bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Buro Wierda, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

12.2 Buro Wierda heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

12.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Buro Wierda, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Buro Wierda.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Buro Wierda voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Buro Wierda volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

13.2 Buro Wierda is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Buro Wierda is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

13.3 Buro Wierda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buro Wierda is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.4 Indien het ontwerp van Buro Wierda niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Buro Wierda, dan is Buro Wierda slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Buro Wierda.

13.5 Indien Buro Wierda desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Buro Wierda kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geeindigd, in rechte aanhanging is gemaakt.

13.7 Buro Wierda is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Buro Wierda zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Buro Wierda kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de Buro Wierda kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Buro Wierda overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Buro Wierda haar medewerkers geestelijk of lichamelijk verhinderd zijn de opdracht naar behoren te vervullen.

14.2 Buro Wierda heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Buro Wierda haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Ingeval van overmacht heeft Buro Wierda het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

14.4 Indien Buro Wierda bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Buro Wierda gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

To top